Работно време от Понеделник до Петък - от 08:30 до 18:00ч.
Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Кошницата е празна!

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „www.medicalpark.bg”

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл.  1.  Настоящите  общи  условия  са  предназначени  за  регулиране  на  отношенията между „МЕДИКАЛПАРК“ ЕООД с ЕИК: BG200727980 и физически магазин намиращ се в гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №56 , Район централен, представлявано от Емил Герасимов Ангелов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния    магазин    „www.medicalpark.bg”,    наричан    по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.       Наименование на Доставчика: „МЕДИКАЛПАРК“ ЕООД

 

2.       Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №56

3.       Данни  за  кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №56  Email:  info@medicalpark.bg ,  тел:  +359 32 99 22 99

 

4.       Вписване в публични регистри: ЕИК: BG200727980,

 

5.       Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

6.     Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG200727980

 

7.    Доставчикът е страна  по Етичния кодекс на  Българска УЕБ Асоциация, достъпен на адрес http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/03/BWA-Ethic-New2.pdf 

 

 

 


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл.  3.  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН  e  електронен  магазин,  достъпен  на  адрес  в Интернет  www.medicalpark.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане. 

5.  Да  получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 

7.  Да  бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона  предимно  чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

 

Чл.   4.   Доставчикът   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

 

Чл.   5.   (1)   Ползвателите   сключват   договор   за   покупко-продажба   на   стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на  страницата   му  в   Интернет   на  адрес   www.medicalpark.bg   или  друго   средство   за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,  определени  от  Доставчика  на  страницата  на  електронния  магазин  и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени   от   лицата,   посочени   в   данните,   предоставени   от   Ползвателя   при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2)  Името  и  паролата  за  отдалечен  достъп  се  определят  от  Ползвателя,  чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочел съм и съм съгласен с Общите Условия" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията  и  сключването  на  договора  чрез  електронна препратка  в  писмото,  с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът  има право на достъп  до данните,  необходими  за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на

Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

 


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.medicalpark.bg/obshti_usloviq 

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5)  Доставчикът  включва  в  интерфейса  на  Интернет  страницата  си,  технически средства за  установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на  стока,  Доставчикът  изрично  уведомява  Ползвателя  по  подходящ  начин  чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9)  Доставчикът  доставя  стоките  на посочения  от  Ползвателите  адрес  и  не  носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

 


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от  20  май  1997  година относно  защитата на потребителя по  отношение на договорите от разстояние.

 

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,   се   определя   от   Доставчика   и   се   предоставя   като   информация   на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

 

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5)  Информацията,  предоставяна  на  Ползвателите  по  този  член  е  актуална  към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(7)  Доставчикът  посочва  преди  сключването  на  договора  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

 

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане  за  сключените  с  потребителя  договори  за  покупко-продажба  на  стоки  и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

 

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;